Algemene Voorwaarden

alg voorwaarden

Artikel 1: Aanmelding en Squash Haarlem BV pas.
a. Aanmelding als Squash Haarlem BV lid vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden. Na ontvangst door Squash Haarlem BV van het inschrijfformulier vangt het lidmaatschap aan op de datum die op het inschrijfformulier door het lid is ingevuld. Indien het lid geen datum heeft ingevuld, gaat het lidmaatschap op de dag van ontvangst van dit inschrijfformulier in. Squash Haarlem BV is gerechtigd de aangeleverde gegevens te gebruiken T.B.V. communicatie met leden.
b. Tijdens het eerste bezoek aan de Squash Haarlem BV vestiging wordt er een vingerscan gemaakt voor toegang tot de sportschool. Uitsluitend met de vingerscan  krijgt een lid toegang tot de Squash Haarlem BV vestiging. Indien u geen vingerscan wilt afgeven, bieden wij u n druppel aan, deze kost  € 10 euro ( geen borg)
c. Als aanmelding geschiedt via de werkgever (bedrijfsfitness), dan zorgt de werkgever voor de benodigde persoonsgegevens van deelnemende werknemers. Na aanmelding via de website krijgt de werkgever hiervoor formulieren toegezonden. Na inzending van de formulieren met persoonsgegevens van deelnemende werknemers, maakt Squash Haarlem BV het lidmaatschap aan, die werknemers op vertoon van een geldig legitimatiebewijs persoonlijk af kunnen halen bij de Squash Haarlem BV vestiging.( bent u al lid en stapt u over naar bedrijfsfitness, let op altijd 1 maand verwerkingstijd)

Artikel 2: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden
a. Een lidmaatschap bij Squash Haarlem BV kan op elk gewenst moment ingaan , het incasso  lidmaatschap van 3 ,6 , 12 maanden wordt na afloop periode omgezet in een doorlopend contract , dat per maand opzegbaar is.
b. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden via automatische incasso voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap.
Bedrag zal rond de 25e van de maand worden afgeschreven. (voorbeeld 25 juni wordt het bedrag afgeschreven voor de maand juli )
c. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo / storno /  of  om welke reden dan ook, wordt er € 10,00 kosten in rekening gebracht.
Indien het lid na deze periode van drie dagen in gebreke gebleven is, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de pashouder. Leden die meerdere keer het bedrag storneren( tergboeken code MD06) wordt de  toegang tot de  sportschool geweigerd.
d. De toegang tot Squash Haarlem  wordt geblokkeerd zolang er niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het lid kan dan de toegang tot de Squash Haarlem BV vestiging worden geweigerd. Squash Haarlem BV is gerechtigd om bij een betalingsachterstand de overeenkomst met het lid met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt. De contributie voor het na beëindiging nog resterende deel van het betreffende lidmaatschapsjaar, is per datum beëindiging direct verschuldigd en opeisbaar.
e. Squash Haarlem BV behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld worden via mail.
f. Alle ontvangen bedragen worden door Squash Haarlem BV verwerkt conform de wettelijke bepalingen.
g. In overleg met de manager kan O.V.B. een lidmaatschap door ziekte, en of blessure ( verwijzing specialist nodig ) tijdelijk worden stil gezet, heeft 1 maand verwerkingstijd, heeft alleen zin bij langdurig geen gebruik kunnen maken van de sportschool.( geen vakanties en derg.)
h. Gebruik van TGS -Key voor Wellness system van Technogym, deze sleutel koopt u, zit geen borg op en blijft u eigendom.
i. Restitutie van lidmaatschapsgelden is NIET mogelijk .
j. Squash Haarlem behoudt zicht het recht voor om jaarlijks de prijzen te indexeren. ( zal altijd per 1 januari zijn) U krijgt bericht  via mail uiterlijk 1 maand van te voren.
k. Het omzetten van een lidmaatschap , naar een ander vorm  lidmaatschap , kan na  afloop huidige contract , en heeft dus ook  1 maand als  opzegmaand  (verwerkingstijd). Er wordt n.m.l. een nieuw lidmaatschap aangegaan.( zal dan een nieuw inschrijfformulier ingevuld worden). Lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derde! Geldt ook als u overstapt naar Bedrijfsfitness.
l. Aanbiedingen zijn alleen geldig voor nieuwe leden

Artikel 3: Openingstijden
a. Squash Haarlem BV behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen.
b. Indien het lid geen gebruik maakt van de mogelijkheden die het gekozen abonnement biedt, vindt  geen restitutie van de contributie plaats.
c. Op officiële en erkende feestdagen is de Squash Haarlem BV vestiging gerechtigd gesloten te zijn.
d. Tijdens de maanden juni & juli & augustus , hanteert squash Haarlem gewijzigde openingstijden. Maandag t/m vrijdag geopend van 07.00 -12.00 en van 15.00-22.30 uur / zaterdag 08.00-17.00 en zondag geopend van 08.00-14.00 uur.

Artikel 5: Beëindigen
a. Het lid kan zijn lidmaatschap beëindigen door schriftelijk op te zeggen bij het Squash Haarlem BV per adres Kleverlaan 204, 2023 J M Haarlem, of via mail : info@squashhaarlem.nl
Opzegging is definitief nadat u n bevestiging van deze heeft gekregen (binnen 48 uur)
b. Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van 1 maand opzegtermijn.(opzegging wordt altijd verwerkt per 1e van de maand, bent u later als de 1e van desbetreffende maand, wordt de opzegging 1 maand later verwerkt)
c. De opzegtermijn bedraagt een maand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt.
d. Opzegging wordt pas verwerkt als aan alle ( betalingen) verplichtingen zijn voldaan.
e. Squash Haarlem BV behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de vestigingsmanager een lidmaatschap te beëindigen.
De contributie voor het na beëindiging nog resterende deel van het betreffende lidmaatschapsjaar, is per datum beëindiging direct verschuldigd en opeisbaar.

Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid
a. Het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of activiteiten van welke aard ook, bij Squash Haarlem BV, is geheel voor eigen risico van het lid.
b. Squash Haarlem BV, de vestigingsmanager en overige werknemers en/of andere hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.
c. Squash Haarlem BV, de vestigingsmanager en overige werknemers en/of andere hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies , gevonden voorwerpen of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden.
d. Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Squash Haarlem BV, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid is te wijten.
e. Voor n ieders veiligheid, is de sportschool zowel binnen  als buiten voorzien van diverse camera’s .
f. Bij  buitengewone oorzaken, buiten onze schuld om ,waardoor Squash Haarlem tijdelijk moet sluiten zijn wij niet aansprakelijk van het terug vragen van abonnementskosten. U bent vrij om uw abonnement op te zeggen volgens de geldende regels.
g. U gaat akkoord met de  Privacyverklaring , deze staat vermeldt bij locatie!

Artikel 7: Huisregels
a. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de Squash Haarlem BV vestiging en hiernaar te handelen.
b. De algemene voorwaarden en de huisregels van de Squash Haarlem BV vestiging staan op de website www.squashhaarlem.nl en zijn bij de balie van de Squash Haarlem BV vestiging op te vragen.
c. Het annuleren van squashbaan moet tenminste 12 uur van te voren gebeuren, zo niet wordt de op dat moment geldende baan huur doorberekend.( geldt ook voor vaste baan contract)
D. Reserveren squashbaan voor leden: overdag tot 18.00 uur en in het weekend de gehele dag per 60 minuten reserveren. Vanaf 18.00 is het reserveren per 45 minuten.

Artikel 8: Algemene voorwaarden, toepasselijk recht en forumkeuze
a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Squash Haarlem BV aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Squash Haarlem BV, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar de Squash Haarlem BV hoofdvestiging is gevestigd.
c. Door zijn inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Squash Haarlem BV te kennen en te accepteren.
d. Squash Haarlem BV is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per direct voor iedereen.

Tel: 023-5275241

Sportschool
Squash Haarlem – cardio & fitness
Kleverlaan 204 |
2023 JM Haarlem |
Tel: 023-5275241 |

© Sportschool Squashhaarlem Cardio en Fitness 2024 - Kleverlaan 204 | 2023 JM Haarlem | Tel: 023-5275241 |